Üyelik Sözleşmesi

ÜYE'LİK SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

İş bu sözleşme; Bağımsız satış ÜYE'si olmak için şirket resmi web sayfası www.homm.com.tr 'ye (bundan sonra SİTE diye anılacaktır)  adı, soyadı, adresi, doğum tarihi, TC kimlik numarası ve e-posta bilgileri ile kayıt olan kişi (bundan sonra ÜYE' olarak alınacaktır)  ile Zümrütevler Mahallesi Nil Caddesi İnanç sokak No: 55/ 1  MALTEPE/ İSTANBUL adresinde bulunan FIRSATİST Network Pazarlama Anonim Şirketi (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

İş bu sözleşmenin konusu, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ile ÜYE'lere ürün satışı yapılmasına ve ürünlerin ÜYE'ler tarafından ŞİRKET' den satın alınarak 3.kişilere satılmasına dair usul ve esasların belirlenmesidir. ÜYE, SİTE' ye kayıt olarak ÜYE'liğe ve hizmetlere ilişkin ŞİRKET tarafından açıklanan sözleşme maddelerini ve Şirket Etik Kurallarını kabul etmiş olmakta ve tüm bunlara uygun olarak davranacağını ve uyum sağlayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

ÜYE'LİK VE HİZMET ŞARTLARI :

 1. ÜYE, SİTE'ye kayıt olurken sözleşme şartları okumalıdır. Sözleşme, kayıt olup ŞİRKET tarafından Referans Kodu tahsis edilmesi halinde yürürlüğe girer. ÜYE, Site’yi kullanmaya devam ederek tüm sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır. ÜYE, sitedeki kayıt formuna doldurduğu bilgilerin kendisine ait olduğunu ve doğruluğunu, ÜYE' kaydının  kendi isteği ile gerçekleştirdiğini kabul ve taahhüt eder. Bilgilerin yanlış ve eksik olması halinde her türlü sorumluluk ÜYE'ye aittir.
 2. ÜYE'nin bilgi güvenliği için sistemimizde 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması kanunu gereği, gerekli önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında üyelik bilgilerini (üyelik şifresi, mail şifresi vb)  3. kişiler (üst sponsorlar ve diğer üyeler) ile paylaşmamaktan, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmamaktan ÜYE kendi sorumludur. Web sitesinde güncellemeler ve eklemeler yapma hakkı ŞİRKET'e aittir.
 3. ÜYE,  Bağımsız Satış Temsilciliği faaliyetini,  vergi ve diğer tüm ilgili mevzuat açısından kendi nam ve hesabına yürütecek olup, ŞİRKET'in çalışanı, yasal temsilcisi veya acentesi değildir ve ayrıca, ŞİRKET’in adına üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir borç ve yükümlülük altına girme hakkına sahip değildir. ÜYE'nin kendi satış ağını oluşturmak amacıyla üçüncü bir kişinin ŞİRKET’in  ÜYE'lik Sözleşmesi akdetmesine yapabileceği aracılık, işbu maddede belirtilen ŞİRKET’in temsil yetkisi sınırlı olduğundan, hiçbir şekilde burada açıkça belirtilmiş amacı aşacak şekilde yorumlanamaz. Taraflar, ÜYE' ifadesinin işbu Sözleşme çerçevesinde ŞİRKET’in yasal yönetim kurulu üyesi ve temsilcisi olarak kesinlikle yorumlanamayacağı ve işbu sözleşme ile ÜYE ile ŞİRKET arasında bir işçi işveren ilişkisi kurulmadığı hususlarında kesin olarak mutabıktırlar. ÜYE, işbu sözleşmeyi gelir elde etme amacıyla akdetmekte olup, her türlü iş ve işleminde bağımsız ve sorumluluk sahibi olarak hareket etmekle yükümlüdür.
 4. ÜYE, işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini  3.(üçüncü) maddede belirtildiği üzere kendi nam ve hesabına yürütmekte olduğundan, bu faaliyetinden doğacak tüm hukuki, cezai ve mali risk, borç, sorumluluk, masraf, vergi, harç ve benzeri sair yükümlülükler ÜYE'nin kendisine aittir. ÜYE' nin işbu sözleşme ile ilgili faaliyetleri dolayısıyla ŞİRKET’in yöneltilen herhangi bir dava veya talep olması ve/veya ŞİRKET’in ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ÜYE' ŞİRKET’in nezdinde doğabilecek her türlü maddi ve manevi, olumlu ve olumsuz zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın ŞİRKET’in ilk yazılı talebi üzerine derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 5.  ÜYE, ŞİRKET’in satış faaliyetini sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve ŞİRKET tarafından resmi faaliyete açıldığı açık bir biçimde duyurulan ülkelerde ve faaliyet göstereceği ülkelerdeki mevzuata uygun olarak yürütebilir ve satış metodu olarak sadece doğrudan satış (kapıdan kapıya satış) yöntemini kullanabilir. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunulması ve/veya farklı bir satış yöntemi uygulaması (yasal olarak faaliyete açık olmayan ülkelerde üye edinmek ve çeşitli yollarla buralara ürün göndermeye çalışmak)  halinde ŞİRKET’in bu nedenle uğrayacağı zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum  olmaksızın ŞİRKET’in ilk yazılı talebi üzerine derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 6. Sözleşmeyi kabul eden ÜYE', kendisine , sms ve benzeri elektronik yollardan bildirim yapılmasına, promosyon, reklam ve fırsatların iletilmesine peşinen onay vermiş  sayılacaktır.
 7. ŞİRKET ; ÜYE'lik faaliyetine ilişkin kuralları, şart ve prosedürleri ŞİRKET ÜYE'lerine  önceden duyurarak yönetim tarafından  değiştirilebilir. ÜYE, duyuruları takip etmekle yükümlüdür. ŞİRKET, sözleşmede tek taraflı olarak ve dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 8. ÜYE, faaliyeti sırasında ŞİRKETe ait ve ŞİRKET tarafından kendisine sağlanan ürünlerin markalarının itibarına gölge düşürecek herhangi bir davranışta veya sözlü ya da yazılı beyanda bulunamaz. ÜYE, iş fırsatı tanıtımlarında abartılı gelir ifadeleri kullanmayacak ve kolay kazançların garanti olduğu ve kolayca yüksek meblağlar elde edilebileceği imasında bulunmayacaktır. ÜYE ayrıca, ŞİRKET’in çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak sorumluluğunda ve zorunluluğundadır. 
 9. ÜYE, işbu sözleşme ile ŞİRKET hakkında edindiği her türlü bilginin gizli bilgi niteliğinde olduğunu, bu bilgileri üçüncü kişilere açıklaması halinde ŞİRKET’in sözleşmeyi derhal feshederek her türlü zararının tazminini talep edebileceğini, zarar tazminine ek olarak 15.000 (onbeşbin) TL  cezai şart talep edebileceğini, bu gizlilik yükümlülüğünün ŞİRKET tarafından işbu sözleşme süresince satış ve pazarlama için kullanılmasına açıkça izin verilenler dışında her türlü bilgi, belge ve malzemeyi kapsadığını ve işbu gizlilik yükümlülüğünün sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi sonrasında da süresiz olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 10. ÜYE', ŞİRKET ÜYE'si olmayı düşünenlerden, onların ŞİRKET girişini sağlamak için hiçbir ödeme almayı talep ve kabul etmeyecek, zorla belli tutarda paket şeklinde ürün alımına zorlamayacaktır. Bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde sözleşmenin 33. (otuzüçüncü) maddesi uygulanacaktır.
 11. ÜYE, işbu Sözleşmenin imzalanması ile, adres, telefon, mail adresi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm iletişim bilgilerinin sadece kendi üst sponsorlarının erişimine açık olduğunu ve sponsorların, söz konusu iletişim bilgileri üzerinden kendisi ile irtibata geçebileceğini ve bu yönde ŞİRKET'in herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 12. ÜYE, şirket etik kurallarında açıkça da bildirildiği üzere, -başka bir doğrudan satış/network marketing firmasında çalışamaz- kuralını yok sayamaz. Yönetim'in belirlemiş olduğu kariyere ulaşan ÜYE'ler ikinci bir network marketing veya doğrudan satış şirketinde çalışamaz. ÜYE hangi kariyerde olursa olsun ikinci bir ŞİRKET ÜYE'sine  veya müşteriye başka bir network marketing veya doğrudan satış işi ve ürünü teklif edemez. Diğer firmaları veya ürünleri hakkında olumlu olumsuz yazılı ve sözlü beyanda bulunamaz.
 13. ŞİRKET'in tescil ettirmiş olduğu veya kullanım hakkına sahip olduğu marka ve logolar, ŞİRKET mülkiyetinde olup ÜYE, ŞİRKET'in yazılı onayı olmaksızın kullanma hakkına sahip değildir. ÜYE buna ek olarak bu marka ve logoların korunması ve zarar görmemesi için azami gayreti göstermeyi taahhüt etmiştir.
 14. ŞİRKET ÜYE'si, yazılı ön onayı olmadan yazılı, sesli ve görsel medya araçları ile internet üzerinde ŞİRKET ile ilişkili herhangi bir beyanat ve röportaj veremez. ÜYE, faaliyeti sırasında sadece ŞİRKET tarafından açıkça izin verilmiş tanıtım malzemelerini kullanabilir. ÜYE, ŞİRKET'in kendisine verdiği link ile istediği yerde işini duyurma hakkına sahiptir.
 15. ŞİRKET, ÜYE'ye  iş bu sözleşmenin onayı tarihi itibariyle satışta olan tüm ürünler ile ilgili gerekli bilgileri vermiş olup, sözleşme süresince satışa çıkacak tüm ürünler ile ilgili bilgiyi içeren duyuruyu web sitesi üzerinden ve/veya mail kanalıyla yerine getirecektir. ÜYE, kendisi tarafından pazarlananlar ile sınırlı olmaksızın tüm satışa sunulan ŞİRKET ürünleriyle ve bu ürünlerin kullanım detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olmayı kabul eder. ÜYE, gerek ürünlerin yararları ve gerekse de ÜYE' lerin kazanç olanaklarına ilişkin olarak ŞİRKET tarafından onaylanmamış ifadeleri yazılı ya da sözlü olarak kullanamaz.
 16. İşbu sözleşme belirsiz sürelidir. ÜYE, istediği zaman ve herhangi bir gerekçe belirtmeksizin, 7 (yedi) gün öncesinden yazılı olarak beyanda bulunarak kendi ÜYE'liğini sona erdirme hakkına sahiptir. ÜYE'liğin sona ermesi, bu yazılı beyanın ŞİRKET tarafına ulaştıktan sonra ŞİRKET tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girer. Bu halde ŞİRKET’in uğrayabileceği her türlü zararla ilgili yasal hakları saklıdır.
 17. Belirsiz süreli olan bu sözleşme yürürlükte kaldığı sürece, üye olduğu tarihten itibaren ilk 3 (üç) ay boyunca sipariş vermeyen ÜYE' ye 3. (üçüncü) ayın dolması itibariyle işbu sözleşmeden doğan her türlü hakkı askıya alınarak, ÜYE'liği pasif duruma düşürülerek sistemden iptal edilir. ŞİRKET'in bu hususta,sözleşmeyi herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal ve haklı nedenle feshetme yetkisi vardır.
 18. ÜYE', işbu sözleşme kapsamında ŞİRKET’ten  satın aldığı ürün bedellerini aşağıda belirtildiği şekilde ödeyecektir.     ( Havale/ eft, kapıda ödeme, kredi kartı) ÜYE' ŞİRKET web SİTE'si üye ekranına (backoffice) gireceği sipariş karşılığı oluşacak brüt toplam tutarın ödemesini ŞİRKET  kendisine bildireceği ödeme kanalları üzerinden nakden ve peşin olarak yapmayı taahhüt eder.
 19. Sözleşmenin sona ermesi halinde ÜYE, uhdesindeki yeniden satılabilir durumda olan, zarar görmemiş ve açılmamış olan, ŞİRKET tarafından sağlanmış ürünlerin ŞİRKET tarafından geri alınmasını talep edebilir. Bu alışverişten kendisine ve üst ekibine ödenen primler düşülerek kalan rakam ÜYE'nin sistemde kayıtlı olan banka hesabına ödenir. Fesih ne suretle yapılmış olursa olsun ÜYE', fesih tarihine kadar hesabında birikmiş olanlar dışında ŞİRKET’ten herhangi bir menfaat ya da tazminat talebinde bulunamaz. Bu hükümlerden gayrı olmak üzere, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda ŞİRKET'in ÜYE'nin birikmiş tutarlarını ödememe ve her türlü zararını söz konusu tutarlardan mahsup etme hakkı saklıdır.
 20. ŞİRKET, ÜYE'nin vermiş olduğu bir siparişi tümüyle veya bir kısmıyla işleme almama, işleme alınmış bir siparişini daha sonra tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu kural sipariş edilen ürünlerin şirkete geri gelmesi ve şirket etik kurallarını ihlal eden ÜYE'ler içinde geçerli olacaktır.  Bu hallerde ÜYE, ŞİRKET’ten her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edemeyecektir.
 21. ÜYE'liğin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra ÜYE, eşi ya da Ortak ÜYE'si üzerinden, 6 (altı) ay süreyle yeniden ÜYE'lik için başvuramaz, mevcut bir ÜYE'liğe Ortak ÜYE' olarak katılamaz. ŞİRKET, birden fazla ÜYE'lik halinde faaliyet gösterdiği anlaşılan ÜYE'nin tüm ya da bazı ÜYE'liklerini tek taraflı olarak iptal ve sözleşmelerini de feshetme hakkına sahiptir.
 22. ŞİRKET; Sistemine üye olmuş bir kişi sistemde yer değişikliği yapamaz. Bu konuda ısrarcı ise bulunmuş olduğu ÜYE'liğinden istifa ederek altı ay bekleme sürecinin tamamlanması durumunda istediği bir ÜYE'  ile tekrar ŞİRKET' sistemine ÜYE' olabilir. ÜYE, akrabalarını veya bir tanıdığını, sponsor değiştirmek maksadıyla başka bir kola kaydedip, o kol üzerinden faaliyetini sürdüremez. Bu hususa aykırılığın tespitinde ŞİRKET, gerekli gördüğü ÜYE'yi gerekli gördüğü kola yerleştirebilir ve dilerse bu işlemi yapan ÜYE'ye aktiflik yaptırımı (prim ödemeden men, promosyonlardan faydalanmama vb.) uygulayabilir. Bu ihlalin tekrarı ya da devamında ŞİRKET, ihlalde bulunan ÜYE'lerin ÜYE'liğini tek taraflı olarak sona erdirebilir.
 23. ÜYE, ŞİRKET ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra ŞİRKET’in  ön yazılı onayı olmadan, ŞİRKET’in müşterisini veya iş ilişkisi içerisinde olduğu herhangi bir tüzel veya gerçek kişiyi kendisi ile çalışmaya teşvik etmeyeceğini, herhangi bir ŞİRKET çalışanını işten çıkmaya teşvik etmeyeceğini, işe almayacağını veya sözleşmesiz çalıştırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 24. ÜYE, işbu maddede belirtilen hususlara aykırı davranması durumunda, ŞİRKET’in uğramış olduğu maddi ve manevi zarar ile doğacak tüm zararlardan bağımsız ve ayrı olarak 15.000 TL (onbeşbin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ŞİRKET’in  ilk talebi anında herhangi bir mahkeme kararına ve protesto keşidesine hacet kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE', düzenlenen işbu cezai şart miktarının fahiş olmadığını, uygun bir miktar olduğunu beyan eder ve ileride bir ihtilaf vukuunda tespit edilmiş olan bu cezai şartın miktar olarak azaltılması yolunda bir itiraz ileri sürmeyeceğini ayrıca ŞİRKET’in mezkur miktarı aşan doğrudan veya dolaylı zararın ayrıca talep hakkının saklı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 25. ÜYE'nin vefatı halinde, işbu sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçlarının ŞİRKET Backoffice LEHTAR bölümüne yazmış olduğu yasal mirasçısına devrolunur.
 26. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri uygulanamaz veya geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.
 27. ŞİRKET ÜYE'si olabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
 28. ŞİRKET ÜYE'si olarak çalışan fakat aylık hak etmiş olduğu ödemeyi başka bir banka hesabına talep eden ÜYE şirket tarafından hazırlanmış olan banka formunu eksiksiz bir şekilde doldurup imzalayarak şirkete iletmelidir.
 29. ÜYE tarafından ŞİRKET'e verilen bilgiler ŞİRKET tarafından işin gereklerine uygun olarak kullanılır, gerektiği takdirde yasal mercilere ve bu işin geliştirilmesine katkısı olacak, ŞİRKET'in mal veya hizmet tedarikçilerine verilebilir.
 30. ÜYE, ÜYE'lik haklarını ŞİRKET'in önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir kişi ya da kuruluşa devredemez veya bir başka kişi ya da kuruluşu ÜYE'liğine ortak olarak alamaz. ŞİRKET, ÜYE'nin bu yöndeki bir talebini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir.
 31. ŞİRKET, sisteminde faaliyet gösteren ÜYE'lerin hak edişlerini ülkemizde ki kdv ve kazanç vergilerini düşerek bir sonra ki ayın 15’inde öder. Resmi tatillere denk gelmesi durumunda tatil sonrasındaki ilk iş günü öder.
 32. Eğer ÜYE', alt ekip ÜYE'lerinden herhangi biri, herhangi bir ürünü ŞİRKET’e iade ederse ve ŞİRKET’ ten geri ödeme alırsa, (geri ödeme yasal olarak öngörülsün veya öngörülmesin) ÜYE, bu ürün sayesinde elde ettiği herhangi bir komisyon, prim ya da bonusu, ŞİRKET'in geri ödeme talebini takiben 30 (otuz) gün içinde ŞİRKET'e geri ödeyecektir. ŞİRKET dilerse, ayrıca ihtar veya ihbar gerekmeksizin bu meblağı, ÜYE'ye ödenecek herhangi bir ödemeden mahsup edebilir. ÜYE, işbu sözleşmede bildirdiği adres, mail adresi, telefon, faks ve sair bilgilerdeki değişiklikleri ŞİRKET'e derhal bildirmek zorunda olup, adresteki değişiklikleri yazılı olarak ŞİRKET'e bildirmediği takdirde ilgili adres ve/veya mail adresi ve/veya telefon numarasına yapılan her türlü bildirim ve tebligat geçerli sayılır. ŞİRKET sistemine kayıtlı ÜYE'leriyle tebliğ, ekstre paylaşımı, resmi doküman vb. internet ortamında yapabilir. ÜYE'lerine her türlü duyurularını e-posta ve/veya sms yoluyla gönderir. Taraflar, ve ŞİRKET web sitesi vasıtasıyla gerçekleştirilen bildirimleri işbu sözleşme ile geçerli tebligat usulü olarak kabul etmişlerdir.
 33. ŞİRKET Üyelik Sözleşmesi ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası Etik Kurallar Sözleşmesinde açıkça belirlenen kurallara uygun hareket etmediği kanaatine varılan ÜYE'ye kayıtlarda bulunan ÜYE'nin kendi beyanı olan iletişim bilgilerine (mail-eposta-posta) uyarıda bulunarak derhal ve tek taraflı üyelik askıya alınabilir, kurallara uymadığı ve ağır aykırılıkta bulunduğu tespit edildiği taktirde ise sözleşmeyi fesih edebilir.
 34. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta her iki tarafın defter ve kayıtları, telefon, bilgisayar, görüntü ve resmi/yasal olan ses kayıtları münhasır delil sayılır. İşbu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır.
 35. ŞİRKET'in bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki ve imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez ya da bir yetki veya imtiyazın tek başına veya kısmen kullanılmaması daha sonra kullanılmasını engellemez.
 36. İşbu sözleşme 35 (otuzbeş) madde ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Etik Kurallar sözleşmesinden ibaret olup, belirsiz süreli sözleşme taraflar arasında üyelik başvuru formunun online doldurulduğu tarihte onaylanarak kabul edilmiştir.

 

 

KAZANÇ VE KARİYER PLANI

ÜYE olup, bireysel ürün satışı ve ekip olarak yapılan satışlardan elde edilen gelirler aşağıda belirtilen şekildedir.

PERAKENDE GELİR : (SABİT GELİR) ÜYE'lerimize katalogda veya sitede belirlenmiş olan müşteri fiyatlarımız üzerinden uygulanan % 30 civarında iskontodan elde edilen perakende kazanç geliridir.

GERİ ÖDEME GELİRİ : (SABİT GELİR)  500 TL ve üzeri toplam ciro oluşturan ve Sarı Akik kariyerine ulaşan ÜYE'lerimize  sistemde belirlenmiş olan kariyer yüzdelik dilimine göre cirolarından geri ödeme yapılır. 

Örnek : ÜYE' sarı akik % 5 dilimindeyse 500 tl ürün alımı yaptığında %5 geri ödeme alır. Üye, bulunduğu ay içerisinde hangi %'lik dilimdeyse kendi alışverişlerinde o yüzde oranında ki prim ödenir.

ARA FARK GELİRİ : (SABİT GELİR)   Üyenin,  kariyer planında belirlenmiş olan kendi %'lik dilimiyle, kendi yüzdelik diliminin altında ki bir yüzdelik dilimde bulunan üyelerinin yapmış oldukları cirolardan oluşan ara farktan elde edilen gelirdir. 

Örnek : % 25 seviyesinde olan bir üyemizin  ekibinde % 5 seviyesinde  olan Üyenin 400 TL'lik bir satış cirosu var ise, % 25 seviyesinde olan Üye ara fark kazancı olarak  %20 gelir elde eder.

LİDERLİK GELİRİ : (SABİT GELİR)   %17 seviyesi ve üzeri seviyelere ulaşmış üyelerin elde ettiği bir gelirdir. Üye, sisteme dahil etmiş olduğu ilk hat Üyelerinden, liderlik geliri elde edebilir. %17 seviyesine ulaşmış bir Üyenin, ekibinin ilk sırasından %17 ve % 25 seviyesine ulaşan üyelerinden 250 TL ile 12.500 TL arasında elde ettiği lider yetiştirme geliridir.

SAHA DESTEK GELİRİ : (SABİT GELİR)  % 25 seviyesine ulaşmış üyeler için geçerlidir. ÜYE'lerimizin aylık toplam cirolarının karşılığında hangi kariyeri elde etmişlerse o kariyerin getirmiş olduğu SAHA DESTEK BONUSUNU elde ederler. Bu gelir ilk ay yaptığında ödenmez. İkinci ay ve diğer aylarda ödenen bir gelirdir. Bu gelir  Üyelerimize 1.687 TL ile 12.500 TL arasında gelir kazanımı sağlamaktadır.

NESİL GELİRİ : (SABİT GELİR)  %25 seviyesine ulaşmış üyeler için geçerli olan bir gelirdir. %25 seviyesine ulaşmış bir üyenin alt ekibinde %25 seviyesine  ulaşmış bir üyesi var ise kazanç tablomuzda belirtilmiş olduğu gibi 7 nesilden gelir kazanırlar. 

REFERANS GELİRİ : (PROMOSYON GELİR)   Üyelerimiz ekiplerine yeni dahil etmiş oldukları üyelerden  referans geliri olarak gelir elde ederler. Bu geliri elde edebilmek için üye olunan ay içerisinde bireysel 250 TL ve üzeri bir ürün alımı olması halinde kazanılan %10 luk gelirdir. 

 

FIRSATİST NETWORK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin; üyelerine bireysel ürün satışı ve ekip olarak yapılan tüm satışlarının toplamına dair sunduğu gelirlerdir. Yukarıda belirtilen 6 farklı sabit gelirin yüzde oranlarının sabittir. Gerek görmüş olduğu aylarda bu gelirlere ek  belirli veya belirsiz promosyon(geçici, sabit olmayan) gelirler ekleyebilir. Ülke enflasyonu, döviz kurunundaki tölere edilemeyecek dalgalanmalar, doğal afet gibi şirketin elinde olmayan menkur sebeplerden dolayı gerçekleşen ticari normalsizlikler çerçevesinde şirket, ürünlere  zam yapma hakkını saklı tutarak Kazanç Planının gelir yüzde oranlarını değiştirmeyeceğini taahhüt eder.

 

 

                   

 

FIRSATİST NETWORK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKET